fbpx

Category: Receipt

  • ใบเสร็จรับเงิน

    28/02/2024
    ใบเสร็จรับเงิน ต่างกับ บิลเงินสดอย่างไร ใบเสร็จรับเงิน และ บิลเงินสด เป็นสองเอกสารทางการเงินที่ใช้ในการระบุการซื้อขายสินค้าหรือบริการ แม้ว่าทั้งสองเอกสารจะเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญในลักษณะและการใช้งาน ในบทความนี้จะมาทำความรู้จักกับความแตกต่างระหว่างใบเสร็จรับเงินและบิลเงินสดว่าแตกต่างกันอย่างไร และว่าทำไมจึงมีความสำคัญในการเก็บรักษาและใช้งานในธุรกิจ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คืออะไร ใบกำกับภาษีอย่างย่อคือเอกสารที่สำคัญในกิจการทางการค้าปลีกที่ใช้ในการขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก ซึ่งใบกำกับภาษีอย่างย่อเป็นรูปแบบของใบกำกับภาษีที่ใช้ในกิจการค้าปลีก ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของการขายสินค้าหรือบริการ เช่น รายการสินค้า, ราคา,…
  • Receipt Manage

    04/09/2023